Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego

NonHazCity2

Wykorzystanie kluczowych rezultatów projektu NonHazCity: wspieranie konsumentów i przedsiębiorstw w lepszym zarządzaniu ryzykiem oraz ograniczaniu zużycia chemikaliów w miastach

Kontynuacja edukacyjnego projektu NonHazCity, którego celem było wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w celu zminimalizowania emisji substancji niebezpiecznych z terenów zurbanizowanych do Morza Bałtyckiego. Projekt NonHazCity trwał od marca 2016 do lutego 2019 roku.

Polskimi partnerami w projekcie NonHazCity2 są Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000. Głównymi zadaniami Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 są stworzenie poradnika dotyczącego zarządzania ryzykiem chemicznym w przedsiębiorstwach i dostosowanie go do standardów norm ISO, przetestowanie podręcznika oraz zorganizowanie międzynarodowej konferencji mającej na celu zaprezentowanie wyników zadań wykonanych w związku z projektem oraz podnoszenie świadomości odnośnie zarządzania ryzykiem chemicznym.

Dodatkowo w ramach bieżącego projektu zostanie sprawdzony stan realizacji działań wynikających z planu redukcji emisji substancji niebezpiecznych w Gminie Miasta Gdańska (Chemical Action Plan), który został sporządzony w trakcie trwania poprzedniego projektu.


Wydarzenia z życia projektu


OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 08/2019 – 01/2021
STRONA INTERNETOWA PROJEKTU:
http://www.nonhazcity.eu/ - wersja angielska
http://www.nonhazcity.eu/pl - wersja polska

FINANSOWANIE: Całkowity budżet: EUR 1 107 175,53 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: EUR 927 415,2