Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego

Nowa norma ISO 14001. Poradnik w odcinkach

Bezpłatna publikacja: Nowa norma ISO 14001:2015. Czas na zmiany!

Po 3 latach prac w dniu 15.09.2015 opublikowano nową Normę Międzynarodową ISO 14001. Zastąpiła wersję wydaną w 2004 r. W ciągu ponad 20 lat od opublikowania pierwszego wydania, norma ta w sposób zasadniczy zmieniła podejście biznesu do ochrony środowiska. Poszukiwanie najlepszych rozwiązań w tym zakresie idących dalej niż wymagania prawa stało się wizytówką najlepszych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa (organizacje), które uzyskały certyfikat zgodności z tą normą stanowią przykład dla pozostałych. Światowe koncerny coraz częściej wymagają od swoich dostawców posiadania takiego certyfikatu. Nowa norma wprowadza wiele zmian dostosowujących do aktualnych warunków funkcjonowania organizacji, np. wydłużania się i globalizacji łańcuchów dostaw.

Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 aktywnie współuczestniczyło w tworzeniu normy biorąc udział w Pracach Komitetu Technicznego nr 207 ISO. Dlatego możemy podzielić się uwagami na temat nowej normy poprzez opublikowanie broszury na ten temat.

Pobierz bezpłatną publikację


Nowa norma ISO 14001. Odcinek 1 – Kontekst działania organizacji

15 września 2015 roku została opublikowana nowa Norma ISO 14001.

W związku z tym przedstawiciele Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000, postanowili opracować w formie przejrzystego poradnika informacje nt. wybranych elementów systemu w świetle wymagań nowej normy.

Ze względu na specyfikę odbiorców treść informacji zostanie ułożona w taki sposób, aby odnosić się do sytuacji organizacji, która wdrożyła system zarządzania oparty na normie ISO 14001 jakiś czas temu, a obecnie planuje dostosowanie do wymagań normy. Okres przejściowy wdrażania nowej normy zakończy się we wrześniu 2018 r., ale niektórzy staną przed koniecznością poddania się audytom na zgodność z nowymi wymaganiami znacznie wcześniej.

Zapraszamy do lektury.

Nowa norma ISO 14001. Poradnik w odcinkach – Kontekst działania organizacji.


Nowa norma ISO 14001. Odcinek 2 – Zakres SZŚ

W kolejnym odcinku poradnika przedstawiono zagadnienia związane z zakresem systemu zarządzania środowiskowego. Wymaganie dotyczące określenia zakresu systemu zarządzania środowiskowego stanowi bowiem element wymagań zebranych w Rozdziale 4 Kontekst działania organizacji.

Zakres systemu zarządzania jest jednym z zagadnień, przy ustalaniu których wykorzystuje się wiedzę zebraną w związku z analizą kontekstu działania organizacji (w tym wewnętrznych i zewnętrznych czynników dotyczących środowiska, które opisano w poprzednim odcinku). Przedstawione informacje zostały oparte zarówno na zasadniczej części normy, jak i jej załączniku A, który stanowi integralną część wymagań (ich praktyczną interpretację).

Zapraszamy do lektury.

Nowa norma ISO 14001. Poradnik w odcinkach – Zakres systemu zarządzania środowiskowego


Nowa norma ISO 14001. Odcinek 3 – Definicje i terminologia. Część 1

Kolejny odcinek poradnika dotyczy tematu definicji i terminologii zawartych w nowej normie. Terminom i definicjom poświęcono Rozdział 3. normy, ale istotne wyjaśnienia w tym zakresie można znaleźć również w jej załączniku A, który stanowi integralną część wymagań (ich praktyczną interpretację).

Ze względu na obszerność tematu, kwestie terminologiczne zostaną przedstawione również w kolejnych odcinkach.

Nowa norma ISO 14001. Poradnik w odcinkach – Definicje i terminologia. Część 1


Nowa norma ISO 14001. Odcinek 4 – Definicje i terminologia. Część 2

Kontynuując temat zmian w terminologii wprowadzonych w nowej normie ISO 14001 w kolejnym odcinku poradnika przybliżamy nowe definicje, które wprowadzono w normie ISO 14001:2015. Tym razem ograniczymy się do terminologii zawartej w zasadniczej części normy. Niezależnie od tego, przedstawicielom organizacji utrzymujących i doskonalących swoje systemy zarządzania oparte na normie ISO 14001 po raz kolejny zalecamy uważne zapoznanie się zarówno z Załącznikiem A do tej normy, jak i normą ISO 14004. Ta ostatnia powstała z myślą właśnie o tych osobach – w odróżnieniu od normy ISO 14001, zawierającej wyłącznie wymagania będące podstawą do oceny systemu. Warto podkreślić, że kilka z nowych definicji pojawiło się w normie ISO 14001:2015 tylko ze względu na to, że wszystkie normy ISO dotyczące systemów zarządzania zawierają „część wspólną”, która co do zasady musi być uniwersalna. Dlatego nie wszystkie nowe definicje wymagają wyjaśniania specjalistom zajmującym się systemami zarządzania środowiskowego.

Nowa norma ISO 14001. Poradnik w odcinkach – Definicje i terminologia. Część 2


Nowa norma ISO 14001. Odcinek 5 – Definicje i terminologia. Część 3

W kolejnym odcinku poradnika nt. normy ISO 14001:2015 kontynuujemy temat terminologii i definicji.

Zajmiemy się w nim definicjami, które zostały zmodyfikowane w stosunku do wcześniejszej wersji normy oraz ogólnymi zasadami terminologicznymi opisanymi w Załączniku A do normy ISO 14001:2015.

Nowa norma ISO 14001. Poradnik w odcinkach – Definicje i terminologia. Część 3


Nowa norma ISO 14001. Odcinek 6 – Identyfikacja wymagań i ocena zgodności

Po kilku odcinkach poświęconych terminologii wracamy do zmienionych wymagań normy ISO 14001:2015. Tym razem omówimy kwestie związane z identyfikacją wymagań zewnętrznych dotyczących organizacji i oceną zgodności z tymi wymaganiami. Kwestie te były przedmiotem zażartych dyskusji na forum Komitetu Technicznego 207 ISO.

Nowa norma ISO 14001. Poradnik w odcinkach – Identyfikacja wymagań i ocena zgodności