Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego

Zmiany w przepisach prawnych

Zmiany w przepisach prawnych

W tym miejscu, dzięki uprzejmości platformy REGULIS.PL przedstawiamy skróty informacji o aktach prawnych związanych z tematyką ochrony środowiska, które ukazały się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Monitorze Polskim oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pełne opisy obejmujące szczegółowe informacje o aktach prawnych (kogo dotyczą, czego dotyczą, kiedy wchodzą w życie) dostępne są w dziale Zmiany w przepisach platformy REGULIS.PL

Dostęp do platformy wymaga BEZPŁATNEJ rejestracji i logowania.


Dz. U. 2023 poz. 2496 – wspieranie termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków – tekst jednolity

17.11.2023

Obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 poz. 1461). Informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 2022 poz. 438 z późn. zm.). Jednolity tekst ustawy stanowi załącznik do tego obwieszczenia.


Dz. U. 2023 poz. 2471 – jednostkowe stawki opłat za usługi wodne

17.11.2023

Nowe rozporządzenie wydane na podstawie art. 227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.) zastępujące rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. 2022 poz. 2438).


M. P. 2023 poz. 1203 – stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024 – zmiana

08.11.2023

obwieszczenie wydane na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.). Obwieszczenie dotyczy podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu eksploatacji urządzeń z silnikami spalinowymi.


Dz. U. 2023 poz. 2029 – Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko, odpady, system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Prawo wodne

28.09.2023

Ustawa zmieniająca m. in. ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.), ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.), ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.), ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.), ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2023 poz. 589) oraz ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.).


Dz. U. 2023 poz. 1963 – Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne

25.09.2023

Obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 poz. 1461). Obwieszczenie informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.).


Dz. U. 2023 poz. 1906 – udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko

19.09.2023

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.).


Więcej informacji na platformie REGULIS.PL