Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego

Instytucje partnerskie

Porozumienia o współpracy

Porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji i Stowarzyszeniem Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego zostało zawarte 27 listopada 2008 roku.
Zakres współdziałania obejmuje:

 • przedstawianie przez PCA informacji o aktualnym stanie krajowego systemu akredytacji na konferencjach,
 • sympozjach i zjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • udział przedstawicieli PCA w konferencjach, sympozjach i zjazdach Stowarzyszenia na szczególnych zasadach,
 • bieżąca wymiana informacji związanych z krajowym systemem akredytacji, wykorzystywanych do doskonalenia działalności obu stron.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Stowarzyszeniem Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego zostało zawarte 28 grudnia 2009 roku.
Zakres współdziałania obejmuje:

 • promowanie i doskonalenie systemów zarządzania środowiskowego oraz doskonalenie procedur rejestracji w systemie EMAS,
 • podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat systemu EMAS,
 • poszerzanie zakresu korzyści dla organizacji rejestrujących się w EMAS,
 • wzmocnienie znaczenia przestrzegania wymagań prawnych w ramach systemów zarządzania środowiskowego.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Klubem POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz Polskim Stowarzyszeniem Jakości Zarządzania POLISOLAB a Stowarzyszeniem Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego a Stowarzyszeniem Polskie Forum ISO 45000 zostało zawarte 21.01.2019 roku.
Zakres współdziałania obejmuje:

 • podnoszenie świadomości społeczeństwa, w szczególności pracodawców i pracowników,
 • współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,
 • współpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,
 • podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.