Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego

Zarządzanie energią

Elementy systemu zarządzania energią dla każdej organizacji są określone w normie ISO 50001, która została wprowadzona do stosowania w Polsce przez Polski Komitet Normalizacyjny jako norma polska PN-EN ISO 50001:2018. Norma jest zbudowana wg wspólnej struktury norm ISO 9001, ISO 14001 i in. dla ułatwienia integracji ze znormalizowanymi systemami zarządzania.

System zarządzania energią – zgodnie z normą ISO 50001 – służy ustanowieniu polityki energetycznej i celów energetycznych, a także planów działań i procesów pozwalających na osiągnięcie tych celów. Pojęcie energii w rozumieniu ISO 50001 obejmuje różne rodzaje energii (energia elektryczna, paliwa, para wodna, ciepło, sprężone powietrze i podobne media).

System zarządzania energią Inaczej mówiąc system zarządzania energią (SZE) stanowi część ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność oraz zasady postępowania, procedury i środki niezbędne do opracowania, wdrożenia i utrzymania zarządzania nośnikami energii. Zadaniem SZE jest wsparcie prowadzenia firmy w obszarze zarządzania różnymi rodzajami energii. Norma ISO 50001 może być wykorzystywana na potrzeby samooceny lub certyfikacji SZE danej organizacji. Nie ustanawia ona jednak bezwzględnych wymagań w zakresie wyników energetycznych, które to wymagania wykraczałyby poza zobowiązania określone w polityce energetycznej organizacji i poza jej zobowiązanie do zachowania zgodności ze wszelkimi stosownymi wymogami prawnymi i innymi. Oznacza to, że dwie organizacje prowadzące podobną działalność, a zarazem mające różne wyniki energetyczne, mogą mimo to spełniać wymagania tej normy.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg normy PN‑EN ISO 50001:2018 daje rożnego rodzaju korzyści. Potwierdzają to przykłady firm, które wdrożyły ISO 50001. Do tych korzyści należą:

  • poprawa konkurencyjności w rezultacie poprawy wyników energetycznych,
  • uzyskanie efektów ekonomicznych (m.in. w wyniku zmniejszenia kosztów związanych z zużywaniem i stratami energii),
  • udoskonalenia organizacji i zarządzania w zakresie gospodarowania różnymi rodzajami energii,
  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery,
  • przygotowanie przedsiębiorstwa do realizacji wymagań ustawy o efektywności energetycznej, a nawet umożliwienie odejścia od obowiązku cyklicznych audytów energetycznych.