Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego

Wykaz norm serii ISO 50000

Wykaz norm i innych dokumentów normalizacyjnych serii ISO 50000 i pokrewnych oraz ich polskie odpowiedniki

Norma/dokument
ISO*
TytułPolska Norma lub inny
dokument
Tytuł
ISO/TC 301 Energy management and energy savingsPKN: KT 304, Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
ISO/IEC 13273-1:2015Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology - Part 1: Energy efficiencyPN-EN ISO/IEC 13273-1:2016-03 - wersja polskaEfektywność energetyczna i odnawialne źródła energii - Wspólna międzynarodowa terminologia - Część 1: Efektywność energetyczna
ISO/IEC 13273-2:2015Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology - Part 2: Renewable energy sourcesPN-EN ISO/IEC 13273-2:2016-03 - wersja polskaEfektywność energetyczna i odnawialne źródła energii - Wspólna międzynarodowa terminologia - Część 2: Odnawialne źródła energii
ISO 17741:2016General technical rules for measurement, calculation and verification of energy savings of projects
ISO 17742:2015Energy efficiency and savings calculation for countries, regions and cities
ISO 17743:2016Energy savings - Definition of a methodological framework applicable to calculation and reporting on energy savings
ISO 50001:2018Energy management systems - Requirements with guidance for usePN-EN ISO 50001:2018-09 - wersja polskaSystemy zarządzania energią - Wymagania i wytyczne dotyczące stosowania
ISO/CD 50002-1Energy audits - Requirements with guidance for use - Part 1: General requirements
ISO/CD 50002-2Energy audits - Requirements with guidance for use - Part 2: Buildings
ISO/CD 50002-3Energy audits - Requirements with guidance for use - Part 3: Processes
ISO 50002:2014Energy audits - Requirements with guidance for use
ISO 50003:2021Energy management systems - Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systemsPN-ISO 50003:2017-01 - wersja polskaSystemy zarządzania energią - Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania energią
ISO 50004:2020Energy management systems - Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an ISO 50001 energy management systemprPN-ISO 50004PSystemy zarządzania energią - wytyczne dotyczące wdrożenia, utrzymania i poprawy systemu zarządzania energią z ISO 50001
ISO 50005:2021Energy management systems - Guidelines for a phased implementationPN-EN ISO 50005:2022-10 - wersja angielskaSystemy zarządzania energią - Wytyczne dotyczące etapowego wdrażania
ISO 50006:2014Energy management systems - Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) - General principles and guidance
ISO 50006 (w trakcie publikacji)Energy management systems - Evaluating energy performance using energy performance indicators and energy baselines
ISO 50007:2017Energy services - Guidelines for the assessment and improvement of the energy service to users
ISO/TS 50008:2018Energy management and energy savings - Building energy data management for energy performance - Guidance for a systemic data exchange approach
ISO 50009:2021Energy management systems - Guidance for implementing a common energy management system in multiple organizations
ISO/PAS 50010:2023Energy management and energy savings - Guidance for net zero energy in operations using an ISO 50001 energy management system
ISO/TS 50011:2023Energy management systems - Assessing energy management using ISO 50001:2018
ISO 50015:2014Energy management systems - Measurement and verification of energy performance of organizations - General principles and guidanceprPN-ISO 50015PSystemy zarządzania energią - Mierzenie i weryfikacja wyniku energetycznego organizacji - Ogólne zasady i wytyczne
ISO 50021:2019Energy management and energy savings - General guidelines for selecting energy savings evaluators
ISO/TS 50044:2019Energy saving projects (EnSPs) - Guidelines for economic and financial evaluation
ISO 50045:2019Technical guidelines for the evaluation of energy savings of thermal power plants
ISO 50046:2019General methods for predicting energy savings
ISO 50047:2016Energy savings - Determination of energy savings in organizations
ISO 50049:2020Calculation methods for energy efficiency and energy consumption variations at country, region and city levels
CEN/CLC/TC 14 - Energy management, energy audits, energy savingsPKN: KT 304, Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
EN 15900:2010Energy efficiency services - Definitions and requirementsPN-EN 15900:2012 - wersja polskaUsługi w zakresie efektywności energetycznej - Definicje i wymagania
EN 16212:2012Energy Efficiency and Savings Calculation, Top-down and Bottom-up MethodsPN-EN 16212:2012 - wersja polskaObliczanie efektywności energetycznej
i oszczędności energii
Metody wyznaczania maksymalnych
i minimalnych wartości
PN-EN 16212:2012/Ap1:2013 -10Obliczanie efektywności energetycznej i oszczędności energii metodami odgórną i oddolną
prEN 16212Energy Efficiency and Savings Calculation, Top-down and Bottom-up MethodsObliczanie efektywności energetycznej i oszczędności energii metodami odgórną i oddolną
EN 16231:2012Energy efficiency benchmarking methodologyPN-EN 16212:2012 wersja polskaMetodologia analizy porównawczej (benchmarkingu) efektywności energetycznej
PN-EN 16231:2012/Ap1:2013-10Metodologia benchmarkingu efektywności energetycznej
prEN 16231Energy efficiency benchmarking methodologyprPN-prEN 16231Metodologia analizy porównawczej (benchmarkingu) efektywności energetycznej
EN 16247-1:2022Energy audits - Part 1: General requirementsPN-EN 16247-1:2023-01 - wersja angielskaAudyty energetyczne - Część 1: Wymagania ogólne
EN 16247-2:2022Energy audits - Part 2: BuildingsPN-EN 16247-2:2023-01 - wersja angielskaAudyty energetyczne - Część 2: Budynki
EN 16247-3:2022Energy audits - Part 3: ProcessesPN-EN 16247-3:2023-01 - wersja angielskaAudyty energetyczne - Część 3: Procesy
EN 16247-4:2022Energy audits - Part 4: TransportPN-EN 16247-4:2023-01 - wersja angielskaAudyty energetyczne - Część 4: Transport
EN 16247-5:2015Energy audits - Part 5: Competence of energy auditorsPN-EN 16247-5:2015-06 - wersja polskaAudity energetyczne - Część 5: Kompetencje auditorów energetycznych
EN 16325:2013+A1:2015Guarantees of Origin related to energy - Guarantees of Origin for ElectricityPN-EN 16325+A1:2015-12 - wersja angielskaGwarancje pochodzenia w odniesieniu do energii - Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej
prEN 16325Guarantees of Origin related to energy -- Guarantees of Origin for Electricity, gaseous hydrocarbons, Hydrogen, and heating & coolingprPN-prEN 16325EGwarancje pochodzenia w odniesieniu do energii -- Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej, węglowodorów gazowych, wodoru oraz energii ciepła i chłodu
EN 17267:2019Energy measurement and monitoring plan - Design and implementation - Principles for energy data collectionPN-EN 17267:2019-11 - wersja polskaPlan pomiaru i monitorowania energii
-Projektowanie i wdrażanie
-Zasady dotyczące zbierania danych energetycznych
EN 17463:2021Valuation of Energy Related Investments (VALERI)PN-EN 17463:2022-03 - wersja angielskaWycena Inwestycji Związanych z Energią (VALERI)
EN 17669:2023Energy Performance Contracts - Minimum requirements

 

Legenda:
CD – projekt komitetu
TS – Specyfikacja Techniczna