Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie POLSKIE FORUM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO (d. Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO 14000) powstało, aby: popularyzować, inicjować, popierać i  rozwijać wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego oraz poprawę ich jakości i efektywności.

W tym celu Stowarzyszenie

 • popiera i ułatwia współpracę na rzecz audytowania i certyfikacji systemów zapewnienia jakości i zarządzania środowiskowego,
 • udziela pomocy i konsultacji członkom Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego i podmiotom gospodarczym zainteresowanym wprowadzaniem systemów zarządzania,
 • ułatwia wymianę doświadczeń i informacji między członkami Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego na temat opracowywania i dokumentowania procedur związanych z wprowadzaniem systemów zarządzania,
 • organizuje konferencje, sympozja, szkolenia i inne formy wymiany informacji i doświadczeń,
 • ułatwia dostęp do materiałów źródłowych związanych z opracowywaniem, wdrażaniem i certyfikacją systemów zarządzania,
 • upowszechnia jednolitą wykładnię postanowień norm międzynarodowych i krajowych będących w obszarze zainteresowania członków Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego,
 • prowadzi działalność wydawniczą związaną z systemami zarządzania oraz popularyzuje je w środkach masowego przekazu,
 • współpracuje z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi na rzecz wprowadzania systemów zarządzania.

Swoim członkom Stowarzyszenie oferuje

 • bieżące informacje o pracach Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) oraz Polskiego Komitetu Normalizacji (PKN) w zakresie zagadnień dotyczących ochrony środowiska,
 • informacje o pracach ustawodawczych w zakresie zarządzania środowiskowego,
 • możliwość uczestnictwa w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie,
 • doradztwo i pomoc w procesie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie, możliwość współpracy między przedsiębiorstwami z pokrewnych branży, które borykają się z podobnymi problemami środowiskowymi.

Główne cele, kierunki i sposoby działania Stowarzyszenia zostały zawarte w Statucie