Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego

Wykaz norm serii ISO 14000

Wykaz norm i innych dokumentów normalizacyjnych serii ISO 14000 i ich polskie odpowiedniki

Norma/dokument
ISO*
TytułPolska Norma lub inny
dokument
Tytuł
ISO/TC 207/SC1 Environmental management systemsPKN: KT 270 Zarządzania Środowiskowego
ISO 14001:2015Environmental management systems –
Requirements with guidance for use
PN-EN ISO 14001:2015-09 Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania
ISO 14002-1 :2019 Environmental management systems –Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area – Part 1: GeneralPN-EN ISO 14002-1:2021-03
- wersja angielska Systemy zarządzania środowiskowego --
Wytyczne dotyczące stosowania ISO 14001 w celu uwzględnienia aspektów i warunków środowiskowych w obszarze tematycznym dotyczącym środowiska -- Część 1: Postanowienia ogólne
EN-ISO 14002-2:2023Environmental management systems –Guidelines for using ISO 14001 to environmental aspects and conditions within an address environmental topic
area – Part 2: Water
prPN-prEN ISO 14002-2E
Systemy zarządzania środowiskowego -- Wytyczne dotyczące stosowania ISO 14001 w celu uwzględnienia aspektów i warunków środowiskowych w obszarze tematycznym dotyczącym środowiska -- Część 2: Woda

ISO/AWI 14002-3 Environmental management systems — Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an
environmental topic area — Part 3: Climate
ISO/NP 14002-4Environmental management systems — Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area — Part 4: Part 4: Resources and waste
ISO 14004:2016Environmental management systems – General
guidelines on principles, systems and supporting
techniques
PN-EN ISO 14004:2016-04Systemy zarządzania środowiskowego –
Ogólne wytyczne dotyczące zasad,
systemów i technik wspomagających
ISO 14005:2019Environmental management systems - Guidelines
for a flexible approach to phased implementation
PN-EN ISO 14005:2019-08Systemy zarządzania środowiskowego –
Wytyczne dotyczące elastycznego podejścia
do wdrażania etapowego
ISO 14006:2020Environmental management systems –Guidelines
for incorporating ecodesign
PN-EN ISO 14006:2020-08Systemy zarządzania środowiskowego –
Wytyczne do wdrażania ekoprojektowania
ISO 14007: 2019 Environmental management – Guidelines for determining environmental costs and benefitsPN-EN ISO 14007:2021-02 - wersja angielskaZarządzanie środowiskowe -- Wytyczne dotyczące określania kosztów i korzyści środowiskowych
ISO 14008:2019Monetary valuation of environmental impacts and related environmental aspects
ISO 14009:2020 Environmental management systems –Guidelines for incorporating material circulation in design and development
ISO 14051:2011Environmental management — Material flow cost accounting — General framework
ISO 14052:2017Environmental management – Material flow cost accounting – Guidance for practical implementation in a supply chainPN-EN ISO 14052:2019-01Zarządzanie środowiskowe – Rachunkowość kosztów przepływu materiałów – Wytyczne praktycznego wdrożenia w łańcuchu dostaw
ISO/14053:2021Environmental management – Material flow cost accounting – Guidance for phased implementation in organizations
ISO/AWI 14054Natural Capital Accounting for Organizations — Specification
IEC/DIS 82474-1Material declaration_ Part 1_General requirements(Deklaracja materiałowa — Część 1: Wymagania ogólne)
ISO/TC 207/SC2 Environmental auditing and related environmental investigationsPKN: KT 270 Zarządzania Środowiskowego
ISO/14015:2022Environmental management – Guidelines for environmental due diligence assessmentPN-EN ISO 14015:2022-12 - wersja angielskaZarządzanie środowiskowe – Wytyczne dotyczące oceny należytej staranności środowiskowej
ISO/14016:2020Environmental management – Guidelines on the assurance of environmental reports
ISO/14017:2022Environmental management – Requirements with guidance for verification and validation of water statements
ISO/WD PAS 14018 (deleted)Guidelines for the Remote Auditing of Environmental Management Systems
ISO/AWI 14019-1Validation and verification of sustainability information — Part 1: General principles and requirements
ISO/AWI 14019-2Validation and verification of sustainability information — Part 2: Verification process
SO/TC 207/SC3 Environmental labellingPKN: KT 270 Zarządzania Środowiskowego
ISO 14020:2022Environmental statements and programmes for products – Principles and general requirementsprPN-prEN ISO 14020Stwierdzenia i programy środowiskowe dotyczące wyrobów – Zasady i wymagania ogólne
ISO 14021:2016/Amd 1:2021Environmental labels and declarations – Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)PN-EN ISO 14021:2016-06 + Zmiana 1Etykiety i deklaracje środowiskowe – Własne stwierdzenia środowiskowe (Etykietowanie środowiskowe II typu)
ISO/DIS 14021Environmental labels and declarations – Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)
ISO 14024:2018Environmental labels and declarations – Type I environmental labelling – Principles and proceduresPN-EN ISO 14024:2018-05 (wersja angielska)Etykiety i deklaracje środowiskowe – Etykietowanie środowiskowe I typu – Zasady i procedury
ISO 14025:2006Environmental labels and declarations – Type III environmental declarations – Principles and proceduresPN-EN ISO 14025:2010Etykiety i deklaracje środowiskowe – Deklaracje środowiskowe III typu – Zasady i procedury
ISO 14026:2017Environmental labels and declarations – Principles, requirements and guidelines for communication of footprint informationPN-EN ISO 14026:2019-01EEtykiety i deklaracje środowiskowe -- Zasady, wymagania i wytyczne dotyczące komunikowania śladu środowiskowego
ISO/TS 14027:2017Environmental labels and declarations – Development of product category rules
ISO/TS 14029:2022Environmental statements and programmes for products – Mutual recognition of environmental product declarations (EPDs) and footprint communication programmes
ISO/TC 207/SC4 Environmental performance evaluationPKN: KT 270 Zarządzania Środowiskowego
ISO 14030-1:2021Environmental performance evaluation – Green debt instruments – Part 1: Process for green bonds
ISO 14030-2:2021Environmental performance evaluation – Green debt instruments – Part 2: Process for green loans
ISO 14030-3:2022Environmental performance evaluation – Green debt instruments — Part 3: Taxonomy
ISO 14030-4:2021Environmental performance evaluation – Green debt instruments – Part 4: Verification programme requirements
ISO 14031:2021Environmental management – Environmental performance evaluation – GuidelinesPN-EN ISO 14031:2021-09Zarządzanie środowiskowe – Ocena efektów działalności środowiskowej – Wytyczne
ISO 14033:2019Environmental management – Quantitative environmental information – Guidelines and examples
ISO 14034:2016Environmental management – Environmental technology verification (ETV)PN-EN ISO 14034:2019-01Zarządzanie środowiskowe – Weryfikacja technologii środowiskowych (ETV)
ISO/PWI 14035Environmental technology verification – ETV - Guidance to implement ISO 14034
ISO 14063:2020Environmental management – Environmental communication – Guidelines and examplesPN-EN ISO 14063:2020-10Zarządzanie środowiskowe – Komunikacja środowiskowa – Wytyczne i przykłady
ISO 14100:2022Guidance on environmental criteria for projects, assets and activities to support the development of green finance
ISO/TC 207/SC5 Life cycle assessmentPKN: KT 270 Zarządzania Środowiskowego
ISO 14040:2006 + Zmiana1Environmental management – Life cycle assessment – Principles and frameworkPN-EN ISO 14040:2009 +Zmiana 1Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura
ISO 14044:2006 + Zmiana1 i 2Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelinesPN-EN ISO 14044:2009 + Zmiana1 i 2Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Wymagania i wytyczne
ISO 14045:2012 Environmental management – Eco-efficiency assessment of product systems – Principles, requirements and guidelinesPN-EN ISO 14045:2012Zarządzanie środowiskowe – Ocena ekoefektywności systemów wyrobów – Zasady, wymagania i wytyczne
ISO 14046:2014Environmental management – Water footprint – Principles, requirements and guidelinesPN-EN ISO 14046:2016-04Zarządzanie środowiskowe – Ślad wodny – Zasady, wymagania i wytyczne
ISO/TR 14047:2012Environmental management – Life cycle assessment – Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to impact assessment situations
ISO/TS 14048:2002Environmental management – Life cyle assessment – Data documentation formatPolska wersja Specyfikacji Technicznej dostępna w PKNZarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Format dokumentowania danych
ISO/NP TS 14048Environmental management – Life cycle assessment – Data documentation format
ISO/TR 14049:2012Environmental management – Life cycle assessment – Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to goal and scope definition and inventory analysis
ISO 14055-1:2017Environmental management – Guidelines for establishing good practices for combatting land degradation and desertification – Part 1: Good practices framework
ISO/TR 14055-2:2022Environmental management – Guidelines for establishing good practices for combatting land degradation and desertification – Part 2: Regional case studies
ISO/TS 14071:2014Environmental management – Life cycle assessment – Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006
ISO/CD 14071Environmental management – Life cycle assessment – Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006
ISO/TS 14072:2014Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines for organizational life cycle assessment
ISO/CD 14072Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines for organizational life cycle assessment
ISO/TR 14073:2017Environmental management – Water footprint – Illustrative examples on how to apply ISO 14046
ISO/TS 14074:2022Environmental management – Life cycle assessment – Principles, requirements and guidelines for normalization, weighting and interpretation
ISO/CD 14075Principles and framework for social life cycle assessment
ISO/WD TS 14076Eco-Technoeconomic Analyses: Principles, requirements and guidelines
ISO/DIS 59014Environmental Management and Circular Economy – Sustainability and Traceability of Secondary Materials Recovery - Principles and Requirements(Zarządzanie środowiskiem i gospodarka o obiegu zamkniętym — Zrównoważony rozwój i identyfikowalność odzysku materiałów wtórnych — Zasady i wymagania)
ISO/TC 207/SC7 Greenhouse gas management and related activitiesPKN: KT 270 Zarządzania Środowiskowego
ISO 14064-1:2018Greenhouse gases – Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removalsPN-EN ISO 14064-1:2019-04Gazy cieplarniane – Część 1: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania oraz raportowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie organizacji
ISO 14064-2:2019Greenhouse gases – Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancementsPN-EN ISO 14064-2:2019-07Gazy cieplarniane – Część 2: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie projektu
ISO 14064-3:2019Greenhouse gases – Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statementsPN-EN ISO 14064-3:2019-07Gazy cieplarniane – Część 3: Specyfikacja i wytyczne weryfikacji oraz walidacji oświadczeń dotyczących gazów cieplarnianych
ISO/AWI TS 14064-4Greenhouse gases — Part 4: Quantification and reporting of greenhouse gas emissions for organizations — Guidance for the application of ISO 14064-1
ISO/14065 :2020Greenhouse gases – Environmental information – Requirements for bodies validating and verifying environmental informationPN-EN ISO 14065:2022-03Gazy cieplarniane – Informacje środowiskowe – Wymagania dla jednostek walidujących i weryfikujących informacje środowiskowe
ISO 14066:2011Greenhouse gases – Competence requirements for greenhouse gas validation teams and verification teamsprPN-ISO 14066Gazy cieplarniane – Wymagania dotyczące kompetencji dla zespołów walidujących i weryfikujących gazy cieplarniane
ISO/FDIS 14066Competence requirements for teams (including technical experts), and independent reviewers involved in the validation and verification of environmental information
ISO 14067:2018Greenhouse gases – Carbon footprint of products – Requirements and guidelines for quantification and communicationPN-EN ISO 14067:2018-10Gazy cieplarniane – Ślad węglowy wyrobów – Wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji
ISO/FDIS 14068Greenhouse gas management and related activities – Carbon neutrality
ISO/TR 14069:2013Greenhouse gases – Quantification and reporting of greenhouse gas emissions for organizations – Guidance for the application of ISO 14064-1
ISO/DTR 14069 (deleted)Greenhouse gases – Quantification and reporting of greenhouse gas emissions for organizations – Guidance for the application of ISO 14064-1
ISO 14080:2018Greenhouse gas management and related activities – Framework and principles for methodologies on climate actions
ISO/AWI TR 14082Radiative Forcing Management – Guidance for the quantification and reporting of radiative forcing-based climate footprints and mitigation efforts
ISO 14083:2023Greenhouse gases — Quantification and reporting of greenhouse gas emissions arising from transport chain operations
ISO 14090:2019Adaptation to climate change – Principles, requirements and guidelinesPN-EN ISO 14090:2019-08Adaptacja do zmian klimatu – Zasady, wymagania i wytyczne
ISO/14091:2021Adaptation to climate change – Guidelines on vulnerability, impacts and risk assessmentPN-EN ISO 14091:2021-08Adaptacja do zmian klimatu – Wytyczne dotyczące podatności, wpływów i oceny ryzyka
ISO/TS 14092:2020Adaptation to climate change – Requirements and guidance on adaptation planning for local governments and communities
ISO 14093:2022Mechanism for financing local adaptation to climate change – Performance-based climate resilience grants – Requirements and guidelines
ISO/14097:2021Greenhouse gas management and related activities – Framework including principles and requirements for assessing and reporting investments and financing activities related to climate change
ISO 19694-1:2021Stationary source emissions – Determination of greenhouse gas emissions in energy-intensive industries – Part 1: General aspects
ISO/TC 207 Environmental managementPKN: KT 270 Zarządzania Środowiskowego
ISO/14050:2020Environmental management – VocabularyPN-EN ISO 14050:2021-02Zarządzanie środowiskowe – Terminologia
ISO 14050:2020/DAmd 1 (deleted)Environmental management – Vocabulary – Amendment 1prPN-prEN ISO 14050Zarządzanie środowiskowe – Terminologia – Zmiana 1
ISO 14051:2011Environmental management – Material flow cost accounting – General frameworkPN-EN ISO 14051:2011Zarządzanie środowiskowe – Rachunkowość kosztów przepływu materiałów – Zasady ogólne
IEC 62430:2019Environmentally conscious design (ECD) – Principles, requirements and guidance
ISO/TC 197/SC 1 Hydrogen at scale and horizontal energy systemsPKN: KT 270 Zarządzania Środowiskowego
ISO/WD TS 19870Methodology for Determining the Greenhouse Gas Emissions Associated with the Production, Conditioning and Transport of Hydrogen to Consumption Gate

Legenda:
AWI – zatwierdzony temat pracy
CD – projekt komitetu
DIS – projekt Normy Międzynarodowej
NP – propozycja nowego tematu
TR – Raport Techniczny
TS – Specyfikacja Techniczna

Wykaz sporządzony na bazie wykazu zamieszczonego na stronie wiedza.pkn.pl
UWAGA: Kolorem czerwonym zaznaczono zmiany w stosunku do poprzedniej wersji wykazu.