Pomoc publiczna dla organizacji sektora energochłonnego18 lipca 2022 r.

Pomoc publiczna dla organizacji sektora energochłonnego
18 lipca 2022 r.

Informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 1312 – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001532  – przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą pod nw. kodami PKD / PKWiU mogą występować z wnioskami o  udzielnie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, rekompensaty na ceny energii elektrycznej. Jest jednak kilka warunków uzyskania tej pomocy (art. art. 2 i 5 ustawy), w tym m.in.:

  • przyporządkowanie do sektora lub podsektora energochłonnego (art. 2 ww. ustawy),
  • posiadanie aktywnej rejestracji w systemie EMAS lub certyfikatu zgodności funkcjonowania z normą ISO 14001:2015 (art. 5 ustawy),
  • certyfikatu zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001 (art. 5 ustawy).

PKD 2007 / PKWiU 2015 Opis

14.11                        Produkcja odzieży skórzanej
24.42                        Produkcja aluminium,
20.13                        Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów, nieorganicznych,
24.43                        Produkcja ołowiu, cynku i cyny,
17.11                        Produkcja masy włóknistej,
17.12                        Produkcja papieru i tektury,
24.10                        Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych,
19.20                        Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
24.44                        Produkcja miedzi,
24.45                        Produkcja pozostałych metali nieżelaznych,
20.16.40.15             Glikole polietylenowe oraz pozostałe alkohole, polieterowe, w formach podstawowych,
24.51                       Wszystkie kategorie produktu w sektorze, odlewnictwa żeliwa,

Następujące podsektory w ramach sektora włókna szklanego (23.14)

14.12.20                 Maty z włókna szklanego
14.12.40                 Woale z włókna szklanego

Następujące podsektory w ramach sektora gazów przemysłowych (20.11):

11.11.50                Wodór
11.12.90                Nieorganiczne związki tlenowe niemetali

Więcej informacji dostępnych jest na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie – www.gdos.gov.pl oraz na stronie Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie –  www.ure.gov.pl