Informacja o pracach przedstawicieli PF ISO 14000 w Komitecie Technicznym 270 w II kwartale 20224 lipca 2022 r.

Informacja o pracach przedstawicieli PF ISO 14000 w Komitecie Technicznym 270 w II kwartale 2022
4 lipca 2022 r.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 biorą udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w ramach Komitetu Technicznego 270 ds. Zarządzania Środowiskowego. Komitet Techniczny 270 realizuje zadania obejmujące:
– terminologię dotyczącą zagadnień zarządzania środowiskowego,
– systemy zarządzania środowiskowego,
– auditowanie i badania środowiskowe
– etykietowanie środowiskowe,
– ocenę cyklu życia,
– ocenę wyników działalności środowiskowej,
– zarządzanie gazami cieplarnianymi i zmiany klimatu,
– kwestie ekonomiczne dotyczące zagadnień zarządzania środowiskowego.

W drugim kwartale 2022 r. zrealizowano 18 zadań, takich jak np.:
– opiniowanie i zgłaszanie uwag do projektów dokumentów normalizacyjnych,
– głosowania dotyczące przyjęcia dokumentów normalizacyjnych,
– zgłaszanie uwag do dokumentów wewnętrznych opracowanych przez ISO i CEN.

 Do ważniejszych zadań zrealizowanych w drugim kwartale 2022 r. w ramach KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego PKN należą:

 1. Opiniowanie projektów dokumentów normalizacyjnych:
  – ISO/FDIS 14030-3 Environmental performance evaluation — Green debt instruments — Part 3: Taxonomy,
  – ISO/DIS 14093 Mechanism for financing local adaptation to climate change — Performance-based climate resilience grants — Requirements and guidelines,
  – prPN-prEN ISO 14002-2E Systemy zarządzania środowiskowego — Wytyczne dotyczące stosowania ISO 14001 w celu uwzględnienia aspektów i warunków środowiskowych w obszarze tematycznym dotyczącym środowiska — Część 2: Woda,
  – prPN-prEN ISO 14015E Zarządzanie środowiskowe — Wytyczne dotyczące oceny należytej staranności środowiskowej,
  – prPN-prEN ISO 14020E Stwierdzenia i programy środowiskowe dotyczące wyrobów — Zasady i wymagania ogólne.
 1. Okresowy przegląd dokumentów normalizacyjnych:
  – ISO 14052:2017 Environmental management — Material flow cost accounting — Guidance for practical implementation in a supply chain,
  – ISO/TS 14071:2014 (wersja 2) Environmental management — Life cycle assessment — Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006,
  – ISO/TS 14072:2014 (wersja 2) Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines for organizational life cycle assessment.
 1. Głosowanie dotyczące propozycji wprowadzenia normy ISO 14066:2011(E) Greenhouse gases — Competence requirements for greenhouse gas validation teams and verification teams do Polskich Norm metodą uznania.

Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 na zlecenie PKN opracowuje aktualnie projekt do zatwierdzenia normy PN-EN ISO 14050P Zarządzanie środowiskowe – Terminologia. Zatwierdzenie projektu normy zaplanowane jest na czwarty kwartał 2022 r.

Ustanowienie przez PKN wyżej wymienionej normy przyczyni się do ujednolicenia terminów stosowanych w normach ISO serii 14000, które dotyczą szeroko rozumianych zagadnień zarządzania środowiskowego.

Opracowanie informacji: dr inż. Jacek Boba