Informacja o pracach przedstawicieli PFZŚ w Komitecie Technicznym 270 w IV kwartale 202328 grudnia 2023 r.

Informacja o pracach przedstawicieli PFZŚ w Komitecie Technicznym 270 w IV kwartale 2023
28 grudnia 2023 r.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego biorą udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w ramach Komitetu Technicznego 270 ds. Zarządzania Środowiskowego.

Komitet Techniczny 270 realizuje zadania, których tematyka obejmuje:

 • terminologię dotyczącą zagadnień zarządzania środowiskowego,
 • systemy zarządzania środowiskowego,
 • auditowanie i badania środowiskowe,
 • etykietowanie środowiskowe,
 • ocenę cyklu życia,
 • ocenę wyników działalności środowiskowej,
 • zarządzanie gazami cieplarnianymi i zmianami klimatu,
 • kwestie ekonomiczne dotyczące zagadnień zarządzania środowiskowego.

W czwartym kwartale 2023 r. zrealizowano 18 zadań – takich, jak np.:

 • opiniowanie i zgłaszanie uwag do projektów dokumentów normalizacyjnych i innych dokumentów,
 • zgłaszanie uwag do propozycji opracowania nowych dokumentów normalizacyjnych,
 • okresowy przegląd aktualności norm,
 • zgłaszanie kandydatów do pracy w organach normalizacyjnych,
 • głosowania dotyczące przyjęcia dokumentów normalizacyjnych.

Poniżej wyszczególniono najważniejsze zadania zrealizowane w czwartym kwartale 2023 r. w ramach KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego.

1. Opiniowanie i zgłaszanie uwag do projektów dokumentów normalizacyjnych – takich, jak np.:

 • projekt Normy Międzynarodowej ISO/DIS 59014 ‘Environmental management and circular economy — Sustainability and traceability of secondary materials recovery — Principles and requirements’,
 • projekt specyfikacji technicznej ISO/CD TS 14064-4 ‘Greenhouse gases — Part 4: Quantification and reporting of greenhouse gas emissions for organizations — Guidance for the application of ISO 14064-1’,
 • projekt normy ISO/DIS 14072 ‘Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines for organizational life cycle assessment’,
 • projekt normy AprPN-prEN ISO 14071 ‘Environmental management — Life cycle assessment — Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006’ (tytuł normy w języku polskim: Zarządzanie środowiskowe — Ocena cyklu życia — Procesy przeglądu krytycznego i kompetencje przeprowadzającego przegląd: Dodatkowe wymagania i wytyczne do ISO 14044:2006).

2. Zgłoszenie stanowiska do propozycji opracowania nowego dokumentu normalizacyjnego w ISO/TC 207/SC7 – Normy Międzynarodowej ‘Greenhouse gas management — Guidelines for the use of remote methods in conducting verification and validation greenhouse gas statements’.

3. Przedstawienie stanowiska w sprawie okresowego przeglądu normy ISO 14067:2018 ‘Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for quantification’.

4. Głosowania dotyczące przyjęcia dokumentów normalizacyjnych, takich jak:

 • projekt normy IEC/DIS 82474-1 ‘Material declaration Part 1 General requirements’,
 • końcowy projekt normy ISO/FDIS 14068 'Greenhouse gas management and climate change management and related activities — Carbon neutrality’,
 • projekt Normy Międzynarodowej ISO/DIS 59014 ‘Environmental management and circular economy — Sustainability and traceability of secondary materials recovery — Principles and requirements’.

Ponadto, w czwartym kwartale 2023 r. w ramach KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego PKN realizowano zadania dotyczące opiniowania projektów decyzji ISO, CEN i CENELEC odnośnie do końcowego planu działania ISO/TC 207/SC 7, zatwierdzenia projektów uchwał podjętych na posiedzeniu plenarnym ISO/TC 207/SC 7 oraz projektu decyzji rad technicznych CEN i CENELEC.

W październiku br. w trybie głosowania tajnego dokonano wyboru Przewodniczącej Komitetu Technicznego 270 ds. Zarządzania Środowiskowego PKN. Po raz kolejny funkcję Przewodniczącej Komitetu pełnić będzie Pani Elżbieta Niegowska.

Opracowanie informacji: dr inż. Jacek Boba