Propozycja zmiany podejścia do dopalania gazów odpadowych19 grudnia 2023 r.

Propozycja zmiany podejścia do dopalania gazów odpadowych
19 grudnia 2023 r.

Wiele procesów technologicznych, szczególnie tych wykorzystujących ropę naftową, gaz ziemny, czy węgiel koksujący, wiąże się z powstawaniem gazów zawierających metan, wodór i inne substancje palne. Obecnie neutralizacja tych gazów (konieczna ze względu na ochronę środowiska) odbywa się często w pochodniach nieobjętych wymaganiami emisyjnymi, a energia zawarta w takich gazach jest bezpowrotnie tracona. W przypadku zamiaru odzysku tej energii taka instalacja powinna być traktowana jako „instalacja dopalająca”. W obecnych przepisach instalacja dopalająca jest określona jako „dopalacz spalin” co stwarza duże wątpliwości interpretacyjne, a w przypadku odzysku ciepła z takiej instalacji pociąga za sobą stosowanie rygorów dotyczących wprowadzania tych spalin do atmosfery. W konsekwencji nie ma żadnej zachęty, aby stosować instalacje służące do neutralizacji tych gazów poprzez spalanie z jednoczesnym odzyskiwaniem powstającej przy spalaniu energii.

Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego podjęło próbę zmiany tego stanu rzeczy i wystąpiło do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o modyfikację definicji „instalacji dopalających” w polskiej wersji DECYZJI WYKONAWCZEJ KOMISJI (UE) 2021/2326 z dnia 30 listopada 2021 r. (konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania paliw). Użycie w niej słowa „spaliny” jako określenie gazu odpadowego, dopalanego jest mylące, bo z inżynierskiego punktu widzenia „dopalanie spalin” jest specyficzną sytuacją, zwykle nie ma zbyt dużego sensu energetycznego, ekologicznego i ekonomicznego „dopalać spaliny”. Takie zawężenie „substancji przeznaczonej do dopalania” wyklucza z grupy „instalacji dopalających” te instalacje, które odzyskują energię z dopalania gazów poprocesowych (odpadowych, odlotowych), odprowadzanych z jakiegoś procesu, niebędących spalinami.

W przypadku zainteresowania tym tematem jesteśmy gotowi do współpracy.