Nowe obowiązki przedsiębiorstw w zakresie zarządzania energią11 października 2023 r.

Nowe obowiązki przedsiębiorstw w zakresie zarządzania energią
11 października 2023 r.

W dniu 10 października br. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1791 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie efektywności energetycznej oraz zmieniająca rozporządzenie (UE) 2023/955

Dyrektywa ta wprowadza obowiązek posiadania certyfikowanego systemu zarządzania energią przez wszystkie przedsiębiorstwa o średnim rocznym zużyciu energii powyżej 85 TJ (23,6 GWh). Na wdrożenie SZE przewidziane są 4 lata – do października 2027 roku.

Dyrektywa uzależnia też obowiązek przeprowadzania audytu energetycznego nie od wielkości przedsiębiorstwa, jak do tej pory, ale od wielkości zużycia energii.

Dyrektywa pozostawia możliwość realizacji audytu energetycznego w ramach posiadanego systemu zarządzania środowiskowego.

Na podstawie zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego, przedsiębiorstwa będą musiały sporządzić konkretny i wykonalny plan działania, w którym wskażą środki w celu wykonania poszczególnych zaleceń z audytu, w przypadku gdy jest to wykonalne z technicznego lub ekonomicznego punktu widzenia. Plan działania ma być przedstawiany zarządowi przedsiębiorstwa, a także – wraz ze wskaźnikiem wdrożenia zaleceń – publikowany w sprawozdaniu rocznym przedsiębiorstwa oraz podawany do wiadomości publicznej.

Oczywiście powyższe obowiązki na firmy muszą nałożyć państwa członkowskie, implementując dyrektywę do krajowego prawa.

Poniżej wybrane zapisy z dyrektywy:

Artykuł 11. Systemy zarządzania energią i audyty energetyczne.

  1. Państwa członkowskie zapewniają, aby przedsiębiorstwa, których średnie roczne zużycie energii w ciągu ostatnich trzech lat, przy uwzględnieniu wszystkich nośników energii, przekroczyło 85 TJ, wdrożyły system zarządzania energią. System zarządzania energią musi być certyfikowany przez niezależny organ, zgodnie z odpowiednimi normami europejskimi lub międzynarodowymi.
    Państwa członkowskie zapewniają, by przedsiębiorstwa, o których mowa w akapicie pierwszym, dysponowały systemem zarządzania energią najpóźniej do dnia 11 października 2027 r.
  1. Państwa członkowskie zapewniają, aby przedsiębiorstwa, których średnie roczne zużycie energii w ciągu ostatnich trzech lat, przy uwzględnieniu wszystkich nośników energii, przekroczyło 10 TJ i które nie wdrożyły systemu zarządzania energią zostały poddane audytowi energetycznemu.

    Na podstawie zaleceń wynikających z tych audytów energetycznych przedsiębiorstwa, których to dotyczy sporządzają konkretny i wykonalny plan działania. W planie tym wskazuje się środki w celu wykonania poszczególnych zaleceń z audytu, w przypadku gdy jest to wykonalne z technicznego lub ekonomicznego punktu widzenia. Plan działania jest przedstawiany zarządowi przedsiębiorstwa.
    Państwa członkowskie zapewniają, aby plany działania oraz wskaźnik wdrożenia zaleceń były publikowane w sprawozdaniu rocznym przedsiębiorstwa oraz by były podawane do wiadomości publicznej, z zastrzeżeniem przepisów prawa unijnego i krajowego chroniących tajemnice handlowe i tajemnice przedsiębiorstwa oraz poufność.