Informacja o pracach przedstawicieli PFZŚ w Komitecie Technicznym 270 w III kwartale 202319 października 2023 r.

Informacja o pracach przedstawicieli PFZŚ w Komitecie Technicznym 270 w III kwartale 2023
19 października 2023 r.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego biorą udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w ramach Komitetu Technicznego 270 ds. Zarządzania Środowiskowego.

Komitet Techniczny 270 realizuje zadania, których tematyka obejmuje:

 • terminologię dotyczącą zagadnień zarządzania środowiskowego,
 • systemy zarządzania środowiskowego,
 • auditowanie i badania środowiskowe,
 • etykietowanie środowiskowe,
 • ocenę cyklu życia,
 • ocenę wyników działalności środowiskowej,
 • zarządzanie gazami cieplarnianymi i zmianami klimatu,
 • kwestie ekonomiczne dotyczące zagadnień zarządzania środowiskowego.

W trzecim kwartale 2023 r. zrealizowano 18 zadań – takich, jak np.:

 • opiniowanie i zgłaszanie uwag do projektów dokumentów normalizacyjnych i innych dokumentów,
 • zgłaszanie uwag do propozycji opracowania nowych dokumentów normalizacyjnych,
 • okresowy przegląd aktualności norm,
 • zgłaszanie kandydatów do pracy w organach normalizacyjnych.

 Poniżej wyszczególniono najważniejsze zadania zrealizowane w trzecim kwartale 2023 r. w ramach KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego.

 1. Opiniowanie i zgłaszanie uwag do projektów dokumentów normalizacyjnych – takich, jak np.:
 • projekt normy ISO/DIS 20121 ‘Event sustainability management systems — Requirements with guidance for use’,
 • projekt normy IEC/DIS 82474-1 ‘Material declaration — Part 1: General requirements’,
 • końcowy projekt normy ISO/FDIS 14068 'Greenhouse gas management and climate change management and related activities — Carbon neutrality’.
 1. Zgłaszanie stanowiska do propozycji opracowania nowego dokumentu normalizacyjnego: ISO/NP ‘Sustainable Raw Materials’.
 2. Przedstawienie stanowiska w sprawie okresowego przeglądu norm i specyfikacji technicznych – takich, jak np.:
 • ISO/TS 14027 ‘Environmental labels and declarations — Development of product category rules’,
 • ISO 14064-1 ‘Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removal’,
 • ISO 14064-2 ‘Greenhouse gases — Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancement’,
 • ISO 14064-3 ‘Greenhouse gases — Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements’,
 • ISO 14080 ‘Greenhouse gas management and related activities — Framework and principles for methodologies on climate actions’ oraz
 • ISO/TS14092 ‘Adaptation to climate change — Requirements and guidance on adaptation planning for local governments and communities’.

Ponadto, w trzecim kwartale 2023 r. w ramach KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego realizowano zadania dotyczące opiniowania projektów decyzji ISO, CEN i CENELEC odnośnie do powołania nowych lub wspólnych komitetów technicznych, nowelizacji planu działania ISO/TC 207 oraz wskazania priorytetowych działań normalizacyjnych.

Opracowanie informacji: dr inż. Jacek Boba