Informacja o nowym obowiązku prawnym dla sprzedawców energii elektrycznej! Czas na realizację do 31 marca!25 marca 2021 r.

Informacja o nowym obowiązku prawnym dla sprzedawców energii elektrycznej! Czas na realizację do 31 marca!
25 marca 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, wprowadziło nowy obowiązek informacyjny dla sprzedawców energii elektrycznej – dotychczasowe przepisy dotyczące struktury paliw rozszerza się na m.in. informacje z zakresu efektywności energetycznej. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym do 31 marca sprzedawca energii elektrycznej musi przekazać odbiorcom również informacje o miejscu, w którym są dostępne informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń (§37 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).

Zgodnie z tą ustawą środkami poprawy efektywności energetycznej są:

  1. realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
  2. nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  3. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
  4. realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11);
  5. wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634);
  6. realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Obowiązek ten nie został sprecyzowany zbyt jasno, niestety, odrzucono uwagi przedstawicieli przedsiębiorców, składane podczas konsultacji, wskazując, że delegacja ustawowa (art. 9 ust. 4 pkt 15 Prawa energetycznego) wymaga przedmiotowego zakresu regulacji.

W związku z powyższym sprzedawcy muszą we własnym zakresie odszukać i wskazać miejsca, w których są dostępne informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej, następnie muszą przekazać takie informacje w terminie do 31 marca.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 informuje, że w przypadku piątego z wymienionych środków poprawy efektywności energetycznej, tj. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), jako miejsce w którym są dostępne informacje na temat tego systemu, można wskazać stronę https://pfzs.org/baza-wiedzy/emas. Na stronie tej znajdują się zebrane odnośniki do regulacji prawnych krajowych i unijnych, na których oparty jest system EMAS, szczegółowych dokumentów dla poszczególnych branż, a także inne informacje związane z systemem EMAS w Polsce. Jest to najbardziej kompletny zbiór informacji w Polsce na temat systemu EMAS, dlatego też spełnia on rolę miejsca, w którym są dostępne informacje o tym środku poprawy efektywności energetycznej.