Światowy Dzień Wody21 marca 2023 r.

Światowy Dzień Wody
21 marca 2023 r.

W dniu 22 marca 2023 r. już po raz trzydziesty będziemy obchodzić Światowy Dzień Wody. Święto zostało ustanowione rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992 r. Celem obchodów święta jest podkreślenie mieszkańcom naszej planety, a więc także i nam, ważnej roli jaką w życiu społeczeństw, pełni dostęp do czystej i zdrowej wody. W bieżącym roku mottem przewodnie Światowego Dnia Wody jest hasło: „Przyśpieszenie zmian”

Motto to bezpośrednio nawiązuje do niezadowalającej realizacji celu 6 tzw. Celów Zrównoważonego Rozwoju – „Czysta woda i warunki sanitarne”. Dla przypomnienia, poniżej przedstawione zostały zadania dla realizacji wspomnianego powyżej Celu 6, które to zadania zostały opublikowane przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie:

6.1 Do 2030 roku zapewnić powszechny i sprawiedliwy dostęp do bezpiecznej wody pitnej po przystępnej cenie.

6.2 Do 2030 roku zapewnić dostęp do odpowiednich i godziwych warunków sanitarnych i higienicznych dla wszystkich oraz wyeliminować praktyki defekacji na świeżym powietrzu, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby kobiet, dziewcząt i osób żyjących we wrażliwych sytuacjach.

6.3 Do 2030 roku poprawić jakość wody poprzez redukcję zanieczyszczeń, likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych szkodliwych materiałów. Zmniejszyć o połowę ilość nieoczyszczonych ścieków oraz znacząco podnieść poziom recyklingu i bezpiecznego ponownego użytkowania materiałów w skali globalnej.

6.4 Do 2030 roku znacząco podnieść efektywność wykorzystywania wody we wszystkich sektorach oraz zapewnić zrównoważony pobór wody oraz dostawy wody pitnej, by rozwiązać problem niedostatku wody i znacząco zmniejszyć liczbę ludzi cierpiących z tego powodu.

6.5 Do 2030 roku wdrożyć zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi na wszystkich poziomach, w tym poprzez współpracę transgraniczną.

6.6 Do 2020 roku zapewnić ochronę i odnowić ekosystemy zależne od wody, w tym tereny górskie, lasy, tereny podmokłe, rzeki, jeziora i wody podziemne.

6.A Do 2030 roku rozszerzyć międzynarodową współpracę i wesprzeć  budowę potencjału krajów rozwijających się, który umożliwi podejmowanie działań i opracowanie programów związanych z wodą i warunkami sanitarnymi, m.in. w takich dziedzinach jak: gromadzenie wody, odsalanie, efektywna gospodarka wodna, oczyszczanie ścieków, recykling i technologie ponownego wykorzystania wody.

6.B Wspierać i wzmocnić udział lokalnych społeczności w poprawie gospodarowania zasobami wodnymi i infrastruktury sanitarnej.

Źródło: Ośrodek informacji ONZ w Warszawie http://www.un.org.pl/cel6

UN Water (jednostka koordynująca działania agend ONZ ds. wody i infrastruktury sanitarnej) jako organizator obchodów tego dnia zachęca, aby każdy z nas dokonywał zmian takich, które chciałby ujrzeć na świecie. Organizatorzy Dnia stwierdzają również, iż bez przyśpieszenia koniecznych zmian nie będzie możliwa pełna realizacja zaplanowanych zadań, a tym samym  osiągnięcie założonego celu 6 z tzw. Celów Zrównoważonego Rozwoju pn. „Czysta woda i warunki sanitarne”. UN Water jako dowód informuje, iż obecnie w statystycznej 100 osobowej populacji ludzi:

  • 25 osób korzysta z zanieczyszczonej wody (ze strumyka, jeziora, lub musi wyczekiwać w kolejce, albo zapłacić bardzo wysoką cenę; picie zanieczyszczonej wody powoduje dodatkowo u ludzi: częste absencje w pracy, w szkole, a nawet śmierć z powodu chorób, którym można w „normalnych warunkach” zapobiec,
  • 22 osoby nie mają możliwości skorzystania z bezpiecznych warunków sanitarnych (nie mają toalety w domach),
  • 46 osób, z uwagi na brak infrastruktury do odprowadzania i oczyszczania ścieków, mieszka na obszarach zanieczyszczonych, przez co ryzyko zachorowania na choroby zakaźne znacznie się zwiększa, (a pozostałe 54 osoby w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego jak ważną rolę pełnią usługi sanitarne dla ochrony ich zdrowia i dobrego samopoczucia, z uwagi na to, iż posiadają nieskrępowany dostęp do wody i odpowiednich warunków sanitarnych).
  • 22 osoby korzystają z placówek ochrony zdrowia, w których brak jest dostępu do czystej wody oraz bezpiecznych warunków sanitarnych.

Jako zachętę do podejmowania działań UN-Water zamieściło na oficjalnej stronie poświęconej Światowemu Dniu Wody  fragment bajki, przytoczony poniżej,  autorstwa Pierre Rabhi  „Wkład kolibra”:
…Pewnego dnia, jak mówi legenda wybuchł ogromny pożar lasu. Wszystkie zwierzęta, przerażone i przygnębione, obserwowały bezradnie tę klęskę żywiołową. Ruszył się tylko mały koliber, poleciał po wodę i nabrał kilka kropli do dziobka, żeby polać ogień. Po pewnej chwili pancernik, rozdrażniony jego śmiechu wartymi poczynaniami, powiedział:
-Ty, koliber! Zwariowałeś? Myślisz, że tymi kroplami wody ugasisz pożar?
– W każdym razie – odpowiedział koliber – robię, co do mnie należy, to jest mój wkład.…”.
z: „La part du colibri” (Wkład kolibra) – fragment, autor  Pierre Rabhi
Źródło: Michel Piquemal, „Bajki filozoficzne. Jak żyć na ziemi”, Warszawa 2015

Więcej informacji o Światowym Dniu Wody znajduje się na stronie domowej Dnia – https://www.worldwaterday.org/

W naszym kraju także jest  jeszcze wiele do zrobienia. Zgodnie z oficjalnymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego około 27% wytworzonych w Polsce ścieków nie jest jeszcze oczyszczana.