Informacja o pracach przedstawicieli PF ISO 14000 w Komitecie Technicznym 270 w I kwartale 20233 kwietnia 2023 r.

Informacja o pracach przedstawicieli PF ISO 14000 w Komitecie Technicznym 270 w I kwartale 2023
3 kwietnia 2023 r.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 biorą udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w ramach Komitetu Technicznego 270 ds. Zarządzania Środowiskowego.

Komitet Techniczny 270 realizuje zadania obejmujące:

 • terminologię dotyczącą zagadnień zarządzania środowiskowego,
 • systemy zarządzania środowiskowego,
 • auditowanie i badania środowiskowe,
 • etykietowanie środowiskowe,
 • ocenę cyklu życia,
 • ocenę wyników działalności środowiskowej,
 • zarządzanie gazami cieplarnianymi i zmiany klimatu,
 • kwestie ekonomiczne dotyczące zagadnień zarządzania środowiskowego.

W pierwszym kwartale 2023 r. zrealizowano 30 zadań, takich jak np.:

 • opiniowanie i/lub zgłaszanie uwag do projektów dokumentów normalizacyjnych i innych dokumentów,
 • zgłaszanie uwag do propozycji opracowania nowych dokumentów normalizacyjnych,
 • głosowania dotyczące przyjęcia dokumentów normalizacyjnych,
 • zgłaszanie kandydatów do pracy w organach normalizacyjnych.

 Do najważniejszych zadań zrealizowanych w pierwszym kwartale 2023 r. w ramach KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego PKN należą:

1. Opiniowanie i/lub zgłaszanie uwag do następujących projektów dokumentów normalizacyjnych:

 • projekt ISO/FDIS 14083 „Greenhouse gases – Quantification and reporting of greenhouse gas emissions arising from transport chain operations”,
 • projekt ISO/CD 14071″Environmental management – Life cycle assessment – Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006″,
 • projekt ISO/CD 14072 „Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines for organizational life cycle assessment”,
 • projekt ISO/CD 59014 „Secondary materials – Principles, sustainability and traceability requirements”,
 • projekt ISO/DIS 14068 „Greenhouse gas management and climate change management and related activities – Carbon neutrality”.
 • projekt końcowy FGprPN-prEN ISO 14002-2 „Systemy zarządzania środowiskowego – Wytyczne dotyczące stosowania ISO 14001 w celu uwzględnienia aspektów i warunków środowiskowych w obszarze tematycznym dotyczącym środowiska – Część 2: Woda”,

2. Zgłaszanie stanowiska do propozycji opracowania nowych dokumentów normalizacyjnych, takich jak:

 • Specyfikacja Techniczna „Greenhouse gases – Quantification and reporting of greenhouse gas emissions for organizations – Guidance for the application of ISO 14064-1” (wcześniej Raport Techniczny),
 • Norma Międzynarodowa „Environmental management systems – Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area – Part 4: Waste and resources”.

3. Głosowania dotyczące:

 • przyjęcia projektu normy ISO/FDIS 14083 „Greenhouse gases – Quantification and reporting of greenhouse gas emissions arising from transport chain operations”,
 • rozszerzenia zakresu współpracy o komitet projektowy ISO/PC 250 „Sustainability in event management” (Zrównoważony rozwój w zarządzaniu wydarzeniami).

W pierwszym kwartale 2023 r. Komitet Techniczny ISO/TC 207/SC 1 „Environmental management systems” poinformował o przygotowaniach do podjęcia prac nad wprowadzeniem zmian do normy ISO 14001.
Zmiany wprowadzane do normy ISO 14001 będą miały na celu poprawę jasności interpretacji istniejących wymagań – bez zmiany istoty samych wymagań. Główne zmiany interpretacyjne  dotyczyłyby Załącznika A – w tym wyjaśnienia, w jaki sposób niektóre rozdziały normy odnoszą się do globalnych wyzwań i inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wyjątkiem będą zmiany w głównej części normy polegające na przeformułowaniu wymagań dotyczących niektórych kluczowych tematów (perspektywa cyklu życia, ryzyko i szanse oraz integracja systemu zarządzania środowiskowego z systemem zarządzania organizacją).

Opracowanie informacji: dr inż. Jacek Boba