Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD) przyjęta!28 maja 2024 r.

Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD) przyjęta!
28 maja 2024 r.

W dniu 24 maja 2024r. Rada UE przyjęła dyrektywę w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD). 
Na ostatnim etapie prac nad dyrektywą wprowadzono istotne zmiany, które dotyczyły progów obowiązywania dyrektywy, co spowodowało zmniejszenie liczby przedsiębiorstw objętych obowiązkami z niej wynikającymi oraz wydłużenie terminów wejścia przepisów w życie.

Dyrektywa o należytej staranności (CSDDD) nakłada na pewne grupy przedsiębiorstw z krajów UE (generalnie dużych przedsiębiorstw, które w ostatnim roku obrotowym, zatrudniały średnio ponad 1000 pracowników, a ich przychody netto ze sprzedaży w skali światowej przekraczały 450 mln EUR), ale także na niektóre przedsiębiorstwa spoza UE, następujące obowiązki:

  • uwzględniania należytej staranności w polityce przedsiębiorstw i zarządzaniu ryzykiem,
  • identyfikacji, oceny i priorytetyzacji faktycznych i potencjalnych negatywnych skutków, zapobiegania potencjalnym negatywnym skutkom oraz wstrzymania faktycznych negatywnych skutków i podejmowania działań naprawczych, znaczącego angażowania interesariuszy w procesie należytej staranności,
  • wdrożenia procedur umożliwiających złożenie skarg w przypadku negatywnych skutków w działalności przedsiębiorstw,
  • monitorowania skuteczności i adekwatności podejmowanych działań w zakresie należytej staranności,
  • publikowania na stronie internetowej przedsiębiorstwa sprawozdania rocznego w odniesieniu do kwestii objętych dyrektywą,
  • przyjęcia i realizacji planu transformacji na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych.

Przedsiębiorstwa będą ponosiły odpowiedzialność cywilną za negatywne skutki, a także będą podlegały karom pieniężnym za naruszenie obowiązków w zakresie należytej staranności.

Państwa członkowskie mają dwa lata na wdrożenie przepisów dyrektywy.

Trwają prace nad finalną, polską wersją językową dyrektywy.

Materiał przygotowany na podstawie strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/dyrektywa-w-sprawie-nalezytej-starannosci),gdzie znajdą Państwo bardziej szczegółowe omówienie zmian w dyrektywie, jak również link do Dyrektywy CSDDD w j. angielskim.